Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący od [18.08.2022]

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu będą używane następujące pojęcia, pisane dużą literą, nadaje się im następujące znaczenie:

1.       Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych; przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą; osoba prawna zgodnie z art. 33 Kodeksu Cywilnego; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zgodnie z art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2.       Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową stosownie do treści art. 221 Kodeksu Cywilnego.

4.       Konto Klienta – konto utworzone przez Klienta w Sklepie Internetowym.

5.       LYNKA/Usługodawca – LYNKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139929, NIP: 6770067612, kapitał zakładowy 4.909.000,00 [000052403], prowadząca Sklep Internetowy.

6.       Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca w Sklepie Internetowym zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stosownie do art. 38a Ustawy konsumenckiej.

7.       Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu na Stronie Internetowej odpowiedniego formularza poprzez podanie niezbędnych danych, w tym danych osobowych, zakończony założeniem Konta Klienta i uzyskaniem do niego dostępu.

8.       Regulamin – niniejszy regulamin.

9.       Sklep Internetowy – prowadzony przez Lynka sklep internetowy dostępny na Stronie Internetowej pod adresem http://lynka.prestaguru.pl/.

10.   Strona Internetowa – system internetowy dostępny pod adresem lynka.prestaguru.pl (wraz z podstronami), za pośrednictwem którego Klient może m.in. złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

11.   Strony – Zamawiający i Usługodawca.

12.   Towar lub Towary – rzecz lub rzecz ruchome stanowiące przedmiot umowy sprzedaży.

13.   Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez LYNKA za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności polegająca na możliwości złożenia Zamówienia;

14.   Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

15.   Zamawiający – Klient korzystający ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu dokonania zakupu Towaru.

16.   Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, które zostaje złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: dane Zamawiającego (w tym imię, nazwisko, nazwę), miejsce i sposób dostawy Towaru, rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty; stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Pojęcia niepowołane powyżej, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Tytuły poszczególnych rozdziałów (oznaczone liczbami rzymskimi) mają charakter wyłącznie porządkowy i nie wpływają na interpretację postanowień Regulaminu.

 

I.                    Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy, prowadzony przez LYNKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139929, NIP: 6770067612, kapitał zakładowy 4.909.000,00, nr BDO 000052403, umożliwia kupowanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem http://lynka.prestaguru.pl/.

 

II.                  Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, sposoby korzystania ze Strony Internetowej, jak również uprawnienia i obowiązki Stron.

2.       Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Zamawiającego niezbędne jest uprzednie zapoznanie się przez niego z Regulaminem i jego wyraźna akceptacja najpóźniej w chwili składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego oznacza akceptację jego treści, w szczególności zasad dotyczących sprzedaży, uprawnień i obowiązków Stron oraz zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania zawartych w nim reguł.

3.       Jeżeli co innego nie wynika z kontekstu postanowienia, zawarte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej będą obejmować również słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.

4.       Sklep Internetowy posiada siedzibę na terytorium Polski. Siedzibą Sklepu Internetowego jest siedziba Usługodawcy.

 

III.                Zasady ogólne korzystania ze Strony Internetowej

1.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem Strony Internetowej wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer (wersja Microsoft Edge – 18.17763 lub nowsza), FireFox (wersja 70.0 lub nowsza), Opera (wersja 64.0 lub nowsza), Chrome (wersja 78 lub nowsza), Safari (wersja 12.1 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli.

2.       Dla prawidłowego działania Strony Internetowej przeglądarka musi spełniać następujące wymagania dotyczące funkcjonalności:

a.       przeglądarka musi akceptować pliki cookie,

b.       przeglądarka musi być skonfigurowana do uruchamiania JavaScript,

c.       przeglądarka musi obsługiwać certyfikaty SSL podpisane algorytmem SHA-256 z szyfrowaniem RSA o rozmiarze 2048 bitów.

3.       Przeglądanie Strony Internetowej np. uzyskiwanie informacji o Usługach, LYNKA, sprawdzanie Usług dostępnych w ofercie LYNKA, składanie Zamówień, wygenerowanie linku do wirtualnego koszyka nie wymaga Rejestracji.

4.       Zważywszy na publiczny charakter sieci Internet oraz fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Klientów LYNKA zaleca stosowanie programów antywirusowych lub podjęcie przez Klienta innych środków ograniczających te zagrożenia. LYNKA nie odpowiada za ewentualne szkody, które mogą powstać u Klienta ze względu na brak stosownych zabezpieczeń.

5.       LYNKA zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu Usług z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

6.       LYNKA zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony Internetowej, w tym Konta Klienta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

IV.                Świadczenie Usług

1.       LYNKA za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:

a.       składanie Zamówień w Sklepie Internetowym,

b.       przeglądanie treści Strony Internetowej,

c.       pozyskiwanie informacji o Usługach,

d.       pozyskiwanie informacji o LYNKA,

e.       wygenerowanie linku do wirtualnego koszyka.

2.       Sklep Internetowy służy do dokonywania zakupów wybranych Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.       Zakupy w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez Zamawiających.

4.       Składanie Zamówień w Sklepie Internetowym wymaga posiadania przez Zamawiającego aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

5.       Usługa składania Zamówień w Sklepie Internetowym polega na złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia na towar przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej, a w przypadku Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji także przy wykorzystaniu funkcjonalności Konta Klienta.

6.       Katalog Towarów oraz ceny wskazane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania oferty w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

7.       Aby zawrzeć umowę sprzedaży Zamawiający musi w szczególności:

a.       wejść na Stronę Internetową, na której znajduje się Sklep Internetowy,

b.       wybrać odpowiedni Towar, a następnie umieścić towar w koszyku (wirtualnym) poprzez kliknięcie pola „Dodaj do koszyka”,

c.       następnie wybrać „Kontynuuj zakupy” w celu dodania do koszyka innych Towarów lub wybrać „Przejdź do realizacji zamówienia” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami, aż do dokonania zapłaty. Wraz ze złożeniem zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

8.       Przy składaniu Zamówienia można dokonać rejestracji zakończonej założeniem Konta Klienta. Zamawiający może złożyć Zamówienie bez uprzedniej rejestracji lub poprzez zalogowanie się do Konta Klienta jeżeli takie posiada.

9.       Zamawiający składając Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia, jak również, iż zapoznał się z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Ustawy konsumenckiej.

 

V.                  Zasady płatności oraz otrzymania faktury VAT

1.       Zamawiający posiada prawo wyboru formy płatności za Zamówienie, zgodnie z Regulaminem, ze wskazaniami dokonanymi w formularzu Zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania produktów, ograniczeń dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na Stronie Internetowej.

2.       LYNKA akceptuje następujące formy płatności w przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym: tradycyjny przelew elektroniczny oraz poprzez sprawdzony i bezpieczny zewnętrzny system płatności elektronicznej płatności Dotpay, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A i Bank Ochrony Środowiska. Po wyborze tej formy płatności Zamawiający zostanie przeniesiony na stronę internetową podmiotu obsługującego wybraną formę płatności, a po zakończeniu wszelkich procedur Zamawiający zostanie ponownie przeniesiony na Stronę Internetową. Informacje dotyczące karty kredytowej (w tym numer karty, CVV, datę ważności karty) przesyłane są wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a operatorem płatności. Dane te nie są udostępniane Usługodawcy.

3.       W ramach płatności wskazanych w pkt V.2. powyżej Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a.       płatność BLIK,

b.       kartą płatniczą,

c.       przelew elektroniczny

4.       Zamawiający opłaca Zamówienie wyłącznie w polskich złotych.

5.       Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu płatności za Towar oraz dostawę.

6.       LYNKA zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego, w tym związanych z przewalutowaniem, w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów zajmujących się obsługą tych płatności.

7.       Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez LYNKA faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa LYNKA do wystawiania faktur w takiej formie. Zamawiający otrzyma fakturę VAT na podany adres mailowy. Zamawiający może ponownie otrzymać od LYNKA link do faktury w formie elektronicznej na jego adres e-mail po uprzednim zgłoszeniu tego LYNKA za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: serwis@lynka.eu.

8.       Otrzymanie faktury jest możliwe tylko wtedy, kiedy Zamawiający w chwili składania Zamówienia zaznaczy taką opcję w formularzu i poda pełne dane, które maja zostać na niej umieszczone, w tym w szczególności nazwę firmy, NIP, adres.

 

VI.                Ceny

1.       Ceny podane w Sklepie Internetowym na Stronie Internetowej są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT).

2.       Ceny wyrażone są w złotych polskich.

3.       Do cen za Towar należy doliczyć koszt dostawy Towaru.

 

VII.              Warunku dostawy Towarów

1.       Dostawa Towaru odbywa się za pomocą firmy kurierskiej UPS.

2.       Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie od daty jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia Zamówienia. Czas ten może ulec wydłużeniu w okresie wyprzedaży, wzmożonych zamówień lub akcji promocyjnych.

3.       Realizacja Zamówienia ze strony LYNKA polega na sprawdzeniu kompletności danych przesłanych przez Zamawiającego, skompletowaniu Zamówienia oraz przekazania go do wysyłki firmie kurierskiej.

4.       Jeżeli dane przekazane przez Zamawiającego są wystarczające do wysyłki zamówienia, Zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane. O akceptacji Zamówienia Zamawiający zostanie powiadomiony w formie mailowej lub sms na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu.

5.       Po przekazaniu przesyłki zawierającej zamówiony Towar firmie kurierskiej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS informujący o fakcie przekazania oraz o formie realizowanej wysyłki Towaru.

6.       Koszt dostawy Towaru wskazany jest każdorazowo w trakcie składania Zamówienia przy wyborze sposobu dostawy i wynosi 22 zł brutto za paczkę do 30 kg, przesyłki o wadze powyżej 30 kg – wielokrotność przesyłki o wadze do 30 kg.

7.       Zamawiający może odebrać Towar osobiście w magazynie LYNKA przy ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina po uprzednim wyborze tego sposobu odbioru w formularzu zamówienia, dokonaniu płatności oraz umówieniu daty i godziny odbioru. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przedpłaty za Towar.

 

VIII.            Anulowanie Zamówienia

1.       Zamówienie może zostać anulowane w następujących sytuacjach:

a.       w przypadku braku dokonania płatności w 48 godzin od wyboru sposobu płatności,

b.       braku autoryzacji płatności w systemie płatniczym Dotpay,

c.       formularz Zamówienia nie zostanie wypełniony w sposób prawidłowy – w szczególności zostanie wpisany błędny adres e-mail oraz numer telefonu uniemożliwiając tym samym skontaktowanie się Usługodawcy z Zamawiającym,

d.       Zamawiający nie ukończy Zamówienia (tj. na jakimkolwiek etapie składania Zamówienia Klient zaprzestanie dokonywania dalszych kroków niezbędnych do ukończenia Zamówienia),

e.       Zamawiający skontaktuje się z Usługodawcą w terminie 30 minut od czasu dokonania zapłaty za Zamówienie oraz złoży oświadczenie o anulowaniu Zamówienia.

2.       W przypadku braku części Towarów w Sklepie Internetowym Zamawiający niezwłocznie otrzyma informacje w jakiej części Zamówienie zostało skompletowane i kiedy możliwy jest termin skompletowania pozostałej części Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający posiada uprawnienie do anulowania całości zamówienia, zaczekania na skompletowanie całości lub realizację Zamówienia w skompletowanej części. W przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o niemożliwości zrealizowania Zamówienia w całości Zamówienie zostaje automatycznie anulowane. O anulowaniu Zamówienia Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

IX.                Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

1.       Zamawiający będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – łącznie zwani dalej jako: „Odstępujący” – może w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od zawartej umowy sprzedaży dotyczącej całości lub części Towaru bez podania przyczyny na podstawie art. 27 Ustawy konsumenckiej.

2.       Towar nie może posiadać jakichkolwiek śladów używania oraz posiadać oryginalne metki. Odstępujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób ponad konieczny do stwierdzenia charakteru, funkcjonalności i cech Towaru.

3.       Do zachowania 14 dniowego terminu określonego w pkt IX. 1. wystarczy, aby Odstępujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Usługodawcy.

4.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może być złożone w dowolny sposób, przy czym LYNKA zaleca skorzystanie z formy pisemnej lub dokumentowej.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru może być złożone w szczególności poprzez:

a.       złożenie oświadczenia w historii zamówień znajdujących się w Koncie Klienta poprzez wybranie odpowiedniego Zamówienia oraz odpowiedniego produktu, następnie dokonanie zwrotu,

b.       w inny sposób – poprzez sporządzenie oświadczenia zawierającego: dane Odstępującego (imię, nazwisko, adres), datę zawarcia umowy sprzedaży Towaru, informacje o Towarze, wskazania czy odstąpienie dotyczy całości czy części Towarów, datę objęcia Towaru w posiadanie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, a w przypadku odstąpienia w formie pisemnej również podpis Odstępującego.

6.       W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Odstępujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli Odstępujący nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie lub nie przedstawi potwierdzenia zwrotu Towaru LYNKA ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności za odesłany Towar wraz z kosztem dostawy do chwili otrzymania Towaru lub otrzymania od Odstępującego potwierdzenia zwrotu Towaru, a termin wskazany w niniejszym punkcie nie wiąże LYNKA.

7.       LYNKA zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Odstępującemu pełny koszt Zamówienia – tj. koszt Towaru oraz koszt dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru dostawy Towaru w inny sposób niż najtańszy oferowany przez LYNKA.

8.       W przypadku częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru LYNKA zobowiązana jest do zwrotu płatności odpowiadającej kwocie zapłaty za zwrócony Towar jak również różnicę w kosztach dostawy między Towarem pozostawionym, a Towarem zwróconym (w sytuacji, gdy koszt dostawy Towaru uległ zwiększeniu ze względu na gabaryt Zamówienia - np. w sytuacji Zamówienia Towaru o wadze powyżej 30 kg, a następnie zwrotu Towaru w takiej części, że pozostawiony Towar nie przekroczy 30 kg). W przypadku, gdy koszt dostawy Towaru nie uległby zmianie, a Odstępujący zwrócił tylko część Towaru, LYNKA nie jest zobowiązana do zwrotu kosztów dostawy Towaru.

9.       Zwrot płatności zwracanego Towaru wraz z kosztami dostawy nastąpi w ten sam sposób w jaki została dokonana płatność, chyba że Odstępujący wybierze inny sposób zwrotu płatności.

10.   Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty dostarczenia Towaru do Usługodawcy.

11.   Towar należy odesłać na adres: ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina.

12.   Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje w przypadku, gdy zamówionym Towarem będą towary higieniczne, a opakowanie zostało otwarte po objęciu w posiadanie przez Odwołującego.

13.   W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę uważa się za niezawartą całości lub w części w jakiej Odstępujący odstąpił od umowy. W takim wypadku Odstępujący zwolniony jest od wszelkich zobowiązań wynikających z całości lub części umowy od której odstąpił.

 

X.                  Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru – reklamacja Towaru

1.       Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są oryginalne i niewadliwe. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru określoną w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy wada zostanie wykryta w ciągu 2 lat od dnia wydania Towaru Zamawiającemu. 

2.       Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji Towaru.

3.       Reklamację Zamawiający składa w jeden z poniższych sposobów:

a.       w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres siedziby LYNKA, lub

b.       w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sewis@lynka.eu.

4.       Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji.

5.       LYNKA potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową.

6.       Reklamacja powinna zawierać:

a.       dane Zamawiającego: imię, nazwisko, adres, adres e-mail,

b.       datę nabycia Towaru,

c.       dane dotyczące Towaru w tym jego opis,

d.       dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia,

e.       żądanie Zamawiającego,

f.        wybrany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji – w sytuacji, gdy sposób ten jest inny niż poinformowanie w drodze mailowej.

7.       Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do LYNKA dowód zakupu Towaru (np. kopię paragonu, faktury).

8.       Elementy wskazane w pkt X.6 mają wyłącznie charakter przykładowy. Brak określonych elementów nie wpływa na skuteczność reklamacji, która każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie.

9.       Aby Zamawiający skutecznie złożył reklamacje niezbędne jest dostarczenie Towaru wraz z dowodem zakupu Towaru i opisem reklamacji na adres siedziby LYNKA.

10.   W przypadku braku uznania zasadności reklamacji Towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z informacją o powodach braku uznania reklamacji.

11.   W przypadku uwzględnienia reklamacji, wada Towaru zostanie usunięta albo wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad. Powyższe nie wpływa na uprawnienie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Zamawiającemu niezwłocznie zostanie zwrócona kwota Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.   Dalsze informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej.

13.   LYNKA odpowiada z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką lub sprzedażą dokonywaną Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

 

XI.                Reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej

1.       LYNKA zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, w tym zgłoszone przez Klientów.

2.       LYNKA nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

3.       Klient może powiadomić LYNKA o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię.

4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

5.       LYNKA nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności Dotpay. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności Dotpay, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

6.       LYNKA udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

 

XII.              Pozasądowe sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.       Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towaru i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a.       wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b.       wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c.       wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.       https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b.       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c.       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3.       Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

4.       Powyższe zapisy mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez LYNKA zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

XIII.            Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Klientów oraz Zamawiających jest spółka pod firmą LYNKA Sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie, ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000139929, NIP: 6770067612, kapitał zakładowy 4.909.000,00 [000052403] – dalej w nieniniejszym rozdziale jako: „Administrator”.

2.       Dane osobowe podane na Stronie Internetowej (w szczególności w procesie składania Zamówienia, rejestracji Konta Klienta, korzystania ze Sklepu Internetowego, dokonywania zakupów) przetwarzane są przez Administratora.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz usług posprzedażnych. Ponadto dane te będą przetwarzane w celu utrzymania Konta Klienta, realizacji Zamówień, kontaktu związanego z realizacją Zamówienia/zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

4.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których Klient/Zamawiający wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta/Zamawiającego z zastrzeżeniem zdania powyższego.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje, iż zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizacja nie będą możliwe.

6.       Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Klienta/Zamawiającego przekazane dobrowolnie:

a.       imię i nazwisko,

b.       adres,

c.       adres e-mail,

d.       numer telefonu,

e.       nazwa/firma,

f.        numer NIP, KRS, REGON.

7.       Klient/Zamawiający w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z obowiązującym przepisami.

8.       Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Klient/Zamawiający może zgłaszać mailowo na adres Administratora sewis@lynka.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

9.       Dane osobowe mogą być przekazane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi lub Zamówienia.

10.   Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

11.   W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Administratora obowiązku ochrony danych osobowych Klient/Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w stopce Strony Internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.

 

XIV.            Odpowiedzialność Zamawiającego

1.       Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

a.       korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla Klientów oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b.       powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych,

c.       powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d.       korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.       Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści. Zabronione jest zamieszczanie treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę produktów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy).

3.       LYNKA może zablokować dostęp do Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub Usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub Usług. LYNKA zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub Usług drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na Koncie Klienta. 

4.       Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wiadomość e-mail na adres sewis@lynka.eu.

5.       LYNKA nie ma obowiązku publikacji treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

6.       LYNKA ma prawo do weryfikacji treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji treści nie oznacza jednakże obowiązku Sprzedawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych treści.

7.       LYNKA nie odpowiada za treści zamieszczone/udostępnione przez Klienta.

8.       Zamieszczając treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na treści, wyraża zgodę na wgląd do treści przez Usługodawcę i innych użytkowników Strony Internetowej.

 

XV.              Postanowienia końcowe

1.       LYNKA nie przyjmuje przesyłek zawierających odsyłany Towar za pobraniem.

2.       Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia [18.08.2022]

3.       Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej oraz na każde żądanie Klienta może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do LYNKA o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

4.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym:

a.       Kodeksu Cywilnego,

b.       Ustawy konsumenckiej do Konsumentów, a w zakresie obejmującym rozdział 4 w/w ustawy do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

5.       Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

6.       Kontakt ze Usługodawcą możliwy jest w następujący sposób:

a.       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@lynka.eu,

b.       pisemnie – na adres ul. Ppor. Mieczysława Majdzika 16, 32-050 Skawina.

7.       Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Zamawiającym a LYNKA i podlega prawu polskiemu.

8.       Wszelkie spory pomiędzy LYNKA a Klientem nie będącym Konsumentem i Przedsiębiorcą na prawach konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LYNKA.

9.       LYNKA jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych LYNKA, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej przepisów prawa. Ponadto LYNKA uprawniona jest do zmiany treści Regulaminu również w sytuacji konieczności dostosowania Regulaminu do wyroków, nakazów, postanowień, zaleceń, decyzji, interpretacji, wytycznych odpowiednich władz lub organów publicznych jak również w celu usunięcia omyłek pisarskich.

10.   Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zmienionej treści Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Regulamin wchodzi w życie wobec Klientów korzystających z usług opisanych w Regulaminie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia i poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu o ile umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie nie zostanie w tym czasie rozwiązana.

11.   Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na rezerwacje złożone przed datą jego wejścia w życie. W przypadku takich zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

12.   W sytuacji, gdy osoba posiadająca Konto Klienta nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany w Regulaminie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu złożyć LYNKA oświadczenie o niewyrażeniu zgody na nowy Regulamin. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby LYNKA. W takiej sytuacji Konto Klienta zostanie niezwłocznie usunięte.

13.   LYNKA zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Sklepu Internetowego oraz cen Towarów tam określonych ze skutkiem od chwili dokonania zmiany, jak również do czasowego zawieszenia działania Strony Internetowej ze względu na konieczność przeprowadzenia konserwacji, wymiany czy też przeglądu sprzętu, jak również ze względu na modernizację lub rozbudowę Strony Internetowej.